bolničar – negovalec

Vrsta programa: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Program:  BOLNIČAR-NEGOVALEC                    

Poklic:  bolničar- negovalec/bolničarka- negovalka

Trajanje izobraževanja: 3 letnike

 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča udeležencem da:

 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovo reševanje,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje stanovalcev  in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • se usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica bolničar negovalec v socialno v socialnovarstvenih zavodih,
 • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb starejših zdravih ljudi – stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih,
 • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb ljudi s posebnimi potrebami v socialnovarstvenih ustanovah,
 • razvijejo sposobnost za prepoznavanje sprememb pri stanovalcu ter o tem odgovorno obveščajo ustrezne zdravstvene in socialne delavce,
 • pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu,
 • pridobijo aplikativna znanja, podprta s teoretičnimi osnovami,
 • pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,
 • razvijejo zanesljivost za opravila na svojem poklicnem področju,
 • razvijejo sposobnost razumevanja težav in stisk starejših ljudi v socialnovarstvenih zavodih,
 • razvijejo odgovorno skrb za lastno zdravje,
 • privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti,
 • razvijejo sposobnost za human odnos do stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih,
 • naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,
 • spoznajo mrežo socialne in zdravstvene pomoči na področju socialnega varstva,
 • spoznajo pomen sodelovanja s svojci,
 • razvijejo sposobnost za delo v timu,
 • razvijejo ključno kompetenco učenje učenja,
 • razvijejo sposobnost podjetniškega mišljenja,
 • razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,
 • upoštevajo načela kodeksa poklicne etike.

Po zaključku izobraževanja se tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege lahko zaposli:

 • v bolnišnici
 • v zdravstvenem domu
 • v socialnovarstvenih ustanovah

VPISNI POGOJI

izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Kandidat opravlja zaključni izpit iz dveh predmetov:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih,
 • obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnih strokovnih modulih,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Možen je vpis na poklicno tehniški program v zdravstvu.

PREDMETNIK

Informacije o predvpisnem postopku so na povezavi št. 3

 

OBVESTILO O PREDVPISNEM POSTOPKU

EVIDENČNI OBRAZEC