Statusi in prilagoditve

Dijakinje in dijaki lahko v skladu s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli zaprosijo za naslednje statuse:

 1. status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
 2. status dijaka perspektivnega športnika,
 3. status dijaka vrhunskega športnika in
 4. status dijaka tekmovalca.

 

V skladu z 11. členom Pravilnika o šolskem redu se lahko dijaku:

 1. v primeru dolgotrajne odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov,
 2. v primeru športnih in kulturnih dejavnosti ali
 3. v primeru prihoda iz tuje države in v drugih utemeljenih primerih

s pedagoško pogodbo prilagodi izvedbo pouka, če bi s tem prispevali k njegovemu boljšemu uspehu.

 

STATUS DIJAKA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE

KDO LAHKO PRIDOBI STATUS dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih
ODDAJA VLOGE
 • do 30. 9. za tekoče šolsko leto (iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom)
 • dijak lahko vlogo odda v tajništvo šole ali svetovalno službo
VSEBINA VLOGE
 • vlogo za pridobitev statusa dijak napiše sam, saj predpisan obrazec za vlogo ne obstaja (vloga naj bo v skladu z obliko uradnih dokumentov)
 • iz vloge mora biti razvidno za kateri status dijak zaproša
 • v vlogi dijak obrazloži zakaj meni, da je upravičen do statusa za katerega zaproša
 • iz vloge naj bo razvidno, da so z njo seznanjeni straši (poleg lastnoročnega podpisa dijaka mora biti tudi lastnoročni podpis vsaj enega starša)
OBVEZNE PRILOGE podatki o izobraževalnem programu in šoli, na kateri se dijak vzporedno izobražuje

Opomba: vloge, ki ne bodo napisane po zgoraj navedenih zahtevah, bodo zavrnjene.

 

STATUS DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

KDO LAHKO PRIDOBI STATUS dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez
ODDAJA VLOGE
 • do 30. 9. za tekoče šolsko leto (iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom)
 • dijak lahko vlogo odda v tajništvo šole ali svetovalno službo
VSEBINA VLOGE
 • vlogo za pridobitev statusa dijak napiše sam, saj predpisan obrazec za vlogo ne obstaja (vloga naj bo v skladu z obliko uradnih dokumentov)
 • iz vloge mora biti razvidno, za kateri status dijak zaproša
 • v vlogi dijak obrazloži zakaj meni, da je upravičen do statusa za katerega zaproša
 • iz vloge naj bo razvidno, da so z njo seznanjeni straši (poleg lastnoročnega podpisa dijaka mora biti tudi lastnoročni podpis vsaj enega starša)
OBVEZNE PRILOGE
 • dokazilo, da je dijak registriran član nacionalne panožne zveze
 • podatki o tekmovanjih dijaka v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze
 • potrdilo kluba o tedenskem planu treningov
 • dijakovi dosežki v preteklem šolskem letu na ravni nacionalne panožne zveze in na mednarodni ravni

Opomba: vloge, ki ne bodo napisane po zgoraj navedenih zahtevah, bodo zavrnjene.

 

 STATUS DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

KDO LAHKO PRIDOBI STATUS dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti
ODDAJA VLOGE
 • do 30. 9. za tekoče šolsko leto (iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom)
 • dijak lahko vlogo odda v tajništvo šole ali svetovalno službo
VSEBINA VLOGE
 • vlogo za pridobitev statusa dijak napiše sam, saj predpisan obrazec za vlogo ne obstaja (vloga naj bo v skladu z obliko uradnih dokumentov)
 • iz vloge mora biti razvidno, za kateri status dijak zaproša
 • v vlogi dijak obrazloži zakaj meni, da je upravičen do statusa za katerega zaproša
 • iz vloge naj bo razvidno, da so z njo seznanjeni tudi straši (poleg lastnoročnega podpisa dijaka mora biti tudi lastnoročni podpis vsaj enega starša)
OBVEZNE PRILOGE podatki o pridobljenem statusu vrhunskega športnika

Opomba: vloge, ki ne bodo napisane po zgoraj navedenih zahtevah, bodo zavrnjene.

  

STATUS DIJAKA TEKMOVALCA

KDO LAHKO PRIDOBI STATUS dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave
ODDAJA VLOGE
 • do 30. 9. za tekoče šolsko leto (iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom)
 • dijak lahko vlogo odda v tajništvo šole ali svetovalno službo
VSEBINA VLOGE
 • vlogo za pridobitev statusa dijak napiše sam, saj predpisan obrazec za vlogo ne obstaja (vloga naj bo v skladu z obliko uradnih dokumentov)
 • iz vloge mora biti razvidno, za kateri status dijak zaproša
 • v vlogi dijak obrazloži zakaj meni, da je upravičen do statusa za katerega zaproša
 • iz vloge naj bo razvidno, da so z njo seznanjeni tudi straši (poleg lastnoročnega podpisa dijaka mora biti tudi lastnoročni podpis vsaj enega starša)
OBVEZNE PRILOGE podatki o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave

Opomba: vloge, ki ne bodo napisane po zgoraj navedenih zahtevah, bodo zavrnjene.

 

 PEDAGOŠKA POGODBA (PP)

KDO LAHKO PRIDOBI PEDAGOŠKO POGODBO
 • dijak, ki je dolgotrajno odsoten zaradi zdravstvenih razlogov
 • dijak, ki aktivno sodeluje v športnih ali kulturnih dejavnostih
 • dijak, ki prihaja iz tuje države
 • v drugih utemeljenih primerih
ODDAJA VLOGE
 • do 30. 9. za tekoče šolsko leto (iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom)
 • dijak lahko vlogo odda v tajništvo šole ali svetovalno službo
VSEBINA VLOGE
 • vlogo za pridobitev pedagoške pogodbe dijak napiše sam, saj predpisan obrazec za vlogo ne obstaja (vloga naj bo v skladu z obliko uradnih dokumentov)
 • iz vloge morajo biti razvidni razlogi za sklenitev pedagoške pogodbe
 • v vlogi dijak obrazloži zakaj meni, da je upravičen do pedagoške pogodbe
 • iz vloge naj bo razvidno, da so z njo seznanjeni tudi straši (poleg lastnoročnega podpisa dijaka mora biti tudi lastnoročni podpis vsaj enega starša)
OBVEZNE PRILOGE
 • dijaki, ki zaprošajo PP zaradi zdravstvenih razlogov: zdravniška potrdila
 • dijaki, ki zaprošajo PP zaradi prihoda iz tuje države: ustrezna dokazila o času prihoda v RS
 • dijaki, ki zaprošajo PP zaradi aktivnega sodelovanja v športnih ali kulturnih dejavnostih naj smiselno prilagodijo zahtevane priloge pri statusu perspektivnega športnika

Opomba: vloge, ki ne bodo napisane po zgoraj navedenih zahtevah, bodo zavrnjene.