Gozdar

Ime izobraževalnega programa: gozdar
Vrsta izobraževalnega programa: srednje poklicno izobraževanje
Trajanje programa: 3 leta
Naziv poklicne izobrazbe: gozdar/gozdarka
Pridobljeni poklici: gozdarski gojitelj, gozdarski sekač, gozdarski traktorist
Pogoji za vpis: zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
Predmetnik:
Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213
P2 Matematika obvezno 213
P3 Tuji jezik obvezno 164
P4 Umetnost obvezno 33
P5 Naravoslovje obvezno 66
P6 Družboslovje obvezno 132
P7 Športna vzgoja obvezno 164
Skupaj A   985
B – Strokovni moduli
M1 Osnove upravljanja s stroji in napravami obvezno 98
M2 IKT in osnove poslovnega komuniciranja obvezno 98
M3 Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja obvezno 66
M4 Sečnja lesa obvezno 199
M5 Spravilo lesa obvezno 125
M6 Vzdrževanje funkcij gozda obvezno 265
M7 Uporaba lesa izbirno 98
M8 Osnove gospodarjenja z divjadjo izbirno 98
M9 Gozdno drevesničarstvo izbirno 98
Skupaj B   1047

Od tega za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk 600
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom 912
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 160
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 584
                                                       Skupaj pouka   2616
Kraj izvedbe strokovnih modulov:

·       Teoretični del: v šoli in specializiranih tematsko opremljenih učilnicah na strojni postaji.

·       Praktični del: vzdrževanje in priprava orodja in strojev se opravlja v namensko opremljeni učilnici/delavnici in garaži na strojni postaji. Sečnja ter spravilo lesa se opravljata v šolskem gozdu in bližnjih državnih gozdovih po ustrezno pridobljenem delovnem nalogu. Šola razpolaga s štirimi gozdarsko opremljenimi traktorji ter enim delno gozdarsko opremljenim traktorjem, s katerim se izvaja transport lesa s pomočjo prikolice. Za sečnjo lesa dijaki uporabljajo prek 40 sodobnih motornih žag različnih moči in proizvajalcev. Pri delu dijaki uporabljajo svojo osebno varovalno opremo.

Odprti kurikul:

–       dendrologija

–       osnove lesarstva

–       sanacijsko varstvena sečnja

–       urejanje gozda

–       varno delo v gozdu

Praktično usposabljanje z delom:

–       praksa pri delodajalcu v Sloveniji ali tujini

–       trajanje 24 tednov

 

Pred odhodom na prakso pri delodajalcu šola dijakom organizira in sofinancira poučitev iz varstva in zdravja pri delu ter zdravniški pregled (veljavnost tri leta), ki veljata tudi v primeru počitniškega dela dijakov.

Šola tudi poskrbi za pravilno izvedbo prakse, tako da sklene enotno pogodbo z delodajalci. Delodajalca dijak lahko izbere sam in, če je ustrezen (mentorstvo), opravlja prakso pri izbranem delodajalcu; v nasprotnem primeru pa šola določi delodajalca, saj neguje dobre stike z izvajalci gozdarskih del – tako dijak opravlja prakso pri ustreznem delodajalcu v lokalnem okolju.

 

Posebnosti izvedbe programa v SGLŠ:

Dijaki imajo možnost sodelovati na mednarodnih izmenjavah, s pomočjo katerih spoznajo gozdarstvo in gozdarske šole drugod po Evropi.

Poleg mednarodnih izmenjav se dijaki vključujejo v različne ekskurzije po Sloveniji in v tujini, obiščemo pa tudi pomembnejše sejme (npr. Austrofoma).

Dijaki aktivno sodelujejo na sejemskih predstavitvah.

Šola se redno udeležuje tudi tekmovanja v gozdarskih veščinah za dijake in študente. Tekmovanje na evropski ravni pomeni najvišjo tekmovalno raven, kjer naši dijaki posegajo po odličnih rezultatih, odpirajo pa se jim tudi možnosti za udeležbo na svetovnem prvenstvu, na katerem tekmujejo profesionalni sekači.

Dijakom je na voljo učbeniški sklad.

Z vsakim zaključenim letnikom šolanja se dijaku prizna nacionalna poklicna kvalifikacija. V prvem letniku NPK gozdarski gojitelj, v drugem letniku NPK gozdarski sekač in v tretjem NPK gozdarski traktorist.

Na tračni žagi dijaki izvajajo razrez hlodovine in se tako seznanijo s popolno gozdno-lesno verigo.

V sklopu šolskih stavb je tudi dijaški dom.

Zaključek programa:

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

1.    pisni in ustni izpit iz slovenščine

2.    izdelek oziroma storitev in zagovor

Možnosti nadaljevanja programa:

Dijaki, ki zaključijo program gozdar, lahko nadaljujejo šolanje v programu poklicno tehniškega izobraževanja (3+2), najuspešnejši dijaki pa lahko šolanje nadaljujejo tudi v 3. letniku gozdarski tehnik v naši šoli. Dijaki si s tem pridobijo V. stopnjo izobrazbe; njihove možnosti za nadaljnje šolanje se izenačijo s tistimi, ki so zaključili srednje strokovno izobraževanje.

Dijaki, ki se zaposlijo, se lahko po 3 letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja (iz predmeta slovenščina in matematika ali angleščina na ravni poklicne mature) neposredno vpišejo na višje šole (VI. stopnja izobrazbe), brez predhodno opravljene V. stopnje izobrazbe.

Dijaki, ki bi želeli neposredno opraviti splošno maturo, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki traja 1 leto in se zaključi s splošno maturo, kar jim omogoča neposredni prehod na vse višje šole in fakultete.

VEČ

Možnosti zaposlitve:

Dijaki se po zaključku šolanja lahko zaposlijo pri večjih ali manjših izvajalcih del v gozdovih (gozdna gospodarstva, samostojni podjetniki) ali pa se samozaposlijo z ustanovitvijo s. p.

Za vse dijake, ki izhajajo s kmetij, se odpira tudi možnost razširjanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji za vsa gozdarska dela.

Dodatne možnosti: V času šolanja lahko dijaki pridobijo tudi znanja za dodatne nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK lovec, NPK gozdarski žičničar, NPK odkupovalec lesa).