Gozdarski tehnik

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM GOZDARSKI TEHNIK

Ime izobraževalnega programa: gozdarski tehnik
Vrsta izobraževalnega programa: srednje strokovno izobraževanje
Trajanje programa: 4 leta
Naziv poklicne izobrazbe: gozdarski tehnik/gozdarska tehnica
Pridobljeni poklici: gozdarski gojitelj, odkupovalec lesa
Pogoji za vpis: zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
Predmetnik:
Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 476
P2 Tuji jezik obvezno 408
P3 Matematika obvezno 374
P4 Umetnost obvezno 68
P5 Zgodovina obvezno 103
P6 Geografija izbirno 68
P7 Sociologija izbirno 68
P8 Fizika obvezno 68
P9 Kemija obvezno 68
P10 Biologija obvezno 170
P11 Športna vzgoja obvezno 340
Skupaj A   2211
B – Strokovni moduli
M1 Informatika in osnove poslovnega komuniciranja obvezno 102
M2 Trajnostni razvoj obvezno 102
M3 Organizacija del v gozdu obvezno 238
M4 Trženje lesa obvezno 204
M5 Gospodarjenje s prosto živečimi živalmi obvezno 136
M6 Gojenje in varstvo gozdov obvezno 204
M7 Urejanje gozdnate krajine obvezno 136
M8 Primarna predelava lesa izbirno 136
M9 Tehnologije del v gozdu izbirno 136
M10 Gozdno drevesničarstvo izbirno 136
M11 Gozdna ekologija izbirno 136
Skupaj B   1530

Od tega za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk 568
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom 152
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 352
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 646
                                                       Skupaj   4891
Kraj izvedbe strokovnih modulov:

·       Teoretični del: v šoli in specializiranih tematsko opremljenih učilnicah na strojni postaji.

·       Praktični del: vzdrževanje in priprava orodja in strojev se opravlja v namensko opremljeni učilnici/delavnici in garaži na strojni postaji. Sečnja ter spravilo lesa se izvajata v šolskem gozdu in bližnjih državnih gozdovih po ustrezno pridobljenem delovnem nalogu. Primarna predelava lesa se izvaja na šolski tračni žagi. Pri delu dijaki uporabljajo svojo osebno varovalno opremo.

Odprti kurikul:

–       dendrologija

–       vzdrževanje gozdnih prometnic

–       zavarovana območja

–       gospodarjenje z gozdovi

–       krajinska pedagogika

–       ekologija gozdnega prostora

–       dendrometrija

–       podiranje in izdelava dreves

Praktično usposabljanje z delom:

–       praksa pri delodajalcu v Sloveniji ali tujini

–       trajanje 4 tedne

 

Pred odhodom na prakso pri delodajalcu šola dijakom organizira in sofinancira poučitev iz varstva in zdravja pri delu in zdravniški pregled (veljavnost tri leta), ki veljata tudi v primeru počitniškega dela dijakov.

Šola tudi poskrbi za pravilno izvedbo prakse, tako da sklene enotno pogodbo z delodajalci. Delodajalca dijak lahko izbere sam in, če je ustrezen (mentorstvo), opravlja prakso pri izbranem delodajalcu; v nasprotnem primeru pa šola določi delodajalca, saj neguje dobre stike z ZGS in izvajalci gozdarskih del – tako dijak opravlja prakso pri ustreznem delodajalcu v lokalnem okolju.

 

Posebnosti izvedbe programa v SGLŠ:

Dijaki imajo možnost sodelovati na mednarodnih izmenjavah, kjer spoznajo gozdarstvo in gozdarske šole drugod po Evropi, saj sodelujemo z več gozdarskimi šolami na področju tako južne Evrope kot Skandinavije.

Poleg mednarodnih izmenjav se dijaki vključujejo v različne ekskurzije po Sloveniji in v tujini, obiščemo pa tudi pomembnejše sejme (npr. Austrofoma).

Dijaki aktivno sodelujejo na sejemskih predstavitvah.

Šola se redno udeležuje tudi tekmovanja v gozdarskih veščinah za dijake in študente. Tekmovanje na evropski ravni pomeni najvišjo tekmovalno raven, na kateri naši dijaki posegajo po odličnih rezultatih, odpirajo pa se jim tudi možnosti za udeležbo na svetovnem prvenstvu, kjer tekmujejo profesionalni sekači.

Dijakom je na voljo učbeniški sklad.

Z uspešno zaključenim letnikom šolanja se dijaku prizna nacionalna poklicna kvalifikacija. V prvem letniku NPK gozdarski gojitelj, v drugem letniku NPK lovec sekač in v četrtem letniku NPK odkupovalec lesa.

Na tračni žagi dijaki izvajajo razrez hlodovine in se tako seznanijo s popolno gozdno-lesno verigo in tudi izdelki iz rezanega lesa.

V sklopu šolskih stavb je tudi dijaški dom.

Zaključek programa:

Program se zaključi s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih predmetov:

1.    slovenščina

2.    gozdarstvo

3.    matematika ali angleščina (izbira dijaka)

4.    izdelek oz. storitev in zagovor

 

Na začetku 4. letnika se dijak lahko priključi k pripravi na opravljanje 5. predmeta na ravni splošne mature (najpogosteje biologije); tako šolanje zaključi s poklicno maturo in dodatnim, 5. predmetom, kar mu omogoča več možnosti za nadaljevanje šolanja. Priprava za dol. predmete je organizirana na šoli, večina pa poteka v dogovoru z bližnjimi šolami, ki izvajajo gimnazijski program.

Možnosti nadaljevanja programa:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo lahko dijaki nadaljujejo šolanje na vseh višjih šolah in vseh visokih strokovnih študijskih programih prve bolonjske stopnje. Veliko univerzitetnih študijskih programov prve bolonjske stopnje in nekateri enoviti magistrski študijski programi druge bolonjske stopnje prav tako sprejemajo dijake, ki opravijo poklicno maturo, hkrati pa imajo opravljen predmet na ravni splošne mature.

Dijaki, ki bi želeli neposredno opraviti splošno maturo, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj; dijaki, ki bi želeli spremeniti svoj poklic pa se lahko vpišejo v poklicni tečaj. Oba tečaja trajata 1. leto.

VEČ

Možnosti zaposlitve:

Dijaki se po zaključku šolanja lahko zaposlijo pri večjih ali manjših izvajalcih del v gozdovih (gozdna gospodarstva, samostojni podjetniki) predvsem kot odkupovalci lesa in vodje proizvodnje ali pa se samozaposlijo z ustanovitvijo s. p.

Vsem dijakom, ki izhajajo s kmetij in pridobijo ustrezne nacionalne poklicne kvalifikacije, se odpira tudi možnost razširjanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji za vsa gozdarska dela.

Z znanjem ekologije in lovstva pa se dijaki lahko usmerijo tudi v turizem kot gozdni pedagogi.

 

Dodatne možnosti:

V času šolanja lahko dijaki pridobijo tudi znanja za dodatne nacionalne poklicne kvalifikacije:

NPK gozdarski sekač, NPK gozdarski traktorist, NPK gozdarski žičničar.