NPK Lovec/lovka

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija Lovec/lovka
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • zaključena osnovna šola
 • opravljen lovski izpit
 • orožni list
Poklicne kompetence
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • racionalno porablja energijo in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • komunicira s sodelavci in z drugimi uporabniki prostora
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • spremlja stanje divjadi in drugih prostoživečih živali v lovišču
 • uravnava številčnost divjadi v lovišču
 • izvaja biotehnična dela v lovišču
 • opravlja vsa ostala dela v povezavi s prostoživečimi živalmi in z loviščem
Raven zahtevnosti dela (IV) Zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
 • storitev z zagovorom
Veljavnost certifikata NPK Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti 

Poklicni standard

Vprašanja in odgovori za zagovor

 Vsebina vloge prijavnica NPK lovec