Mizar

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM MIZAR

Ime izobraževalnega programa: mizar
Vrsta izobraževalnega programa: srednje poklicno izobraževanje
Trajanje programa: 3 leta
Naziv poklicne izobrazbe: mizar/mizarka
Pridobljeni poklici:

Izobraževalni program mizar omogoča pridobitev:

·    srednje poklicne izobrazbe mizar/mizarka,

·    nacionalne poklicne kvalifikacije upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev.

Pogoji za vpis: zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
Kraj izvedbe strokovnih modulov:
 • teoretični del: v šoli, v specializiranih učilnicah
 • praktični del: v šolskih delavnicah (ročne obdelave, strojne obdelave s CNC-strojem in ostalimi lesnopredelovalnimi stroji, v žagalnici)
Odprti kurikul:
 • konstrukcijsko načrtovanje – dijaki načrtujejo in izrisujejo konstrukcijsko dokumentacijo s pomočjo programa ACad, ki jim omogoča samostojno izdelavo izdelka na šolskem CNC-stroju
 • primarna predelava in zaščita lesa – poučitev z delom s šolskim tračnim žagalnim strojem za razrez hlodovine v šolski žagalnici
 • obnova lesenih izdelkov in starega pohištva
Praktično usposabljanje z delom:
 • praksa pri delodajalcu v Sloveniji ali tujini
 • trajanje 24 tednov 

V izobraževalnem programu mizar dijaki praktično usposabljanje z delom opravijo v gospodarskih družbah s področja lesnopredelovalne dejavnosti in pri samostojnih podjetnikih s področja lesarstva.

Za pravilno izvedbo praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu poskrbi šola.

Preden dijaki pričnejo s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcu, opravijo:

 • poučitev iz varstva pri delu (velja dve leti),
 • zdravniški pregled (velja dve leti).

Poučitev iz varstva pri delu in zdravniški pregled dijaki potrebujejo tudi za opravljanje počitniškega dela. Šola do določene višine sofinancira plačilo stroškov, ki pri tem nastanejo.

Posebnosti izvedbe programa v SGLŠ:
 • mednarodne izmenjave z drugimi strokovnimi šolami v tujini in ogled proizvodnih podjetij s področja lesnopredelovalne dejavnosti v njihovi organizaciji
 • vključitev dijakov v proces izdelave butičnih izdelkov od ideje do izdelave (čebelnjak s apiterapijo, leseni čoln …)
 • sodelovanje s predstavitvami in izdelki na sejmih
 • organizacija strokovnih ekskurzij z ogledi proizvodnih obratov, sejmov in prireditev s področja lesarstva doma in v tujini
 • uporaba učbeniškega sklada
 • tekmovanja na državnem in evropskem tekmovanju Lesarijada 
 • nudenje dodatne strokovne učne pomoči (DSP)
 • izvedba izpita prve pomoči, tečaja cestnoprometnih predpisov
Zaključek programa: Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:

 1.  pisni in ustni izpit iz slovenščine
 2. izdelek oz. storitev in zagovor

Dijaki v določenem času izvedbe 2. enote/predmeta izdelajo samostojni izdelek, ki ostane njihova last.

Možnosti nadaljevanja programa:

Dijaki, ki zaključijo program mizar, lahko nadaljujejo šolanje v programu poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) za pridobitev poklica lesarski tehnik. Dijaki, ki uspešno zaključijo program, pridobijo V. stopnjo izobrazbe; s tem se njihove možnosti za nadaljnje šolanje izenačijo s tistimi, ki so zaključili srednje strokovno izobraževanje. Ta program izvaja tudi naša šola v popoldanskem času/izredno.

Dijaki, ki se zaposlijo, se lahko po 3 letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja (iz predmeta slovenščina in matematika ali angleščina na ravni poklicne mature) neposredno vpišejo na višje šole (VI. stopnja izobrazbe), brez predhodno opravljene V. stopnje izobrazbe.

Dijaki, ki bi želeli neposredno opraviti splošno maturo, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki traja 1 leto in se zaključi s splošno maturo; ta jim omogoča neposredni prehod na vse višje šole in fakultete.

VEČ 

Možnosti zaposlitve:
 • zaposlitev ali ustanovitev gospodarske družbe

Dijaki se zaposlijo v gospodarskih družbah s področja lesnopredelovalne dejavnosti in pri samostojnih podjetnikih s področja lesarstva.

 •  ustanovitev gospodarske družbe, s. p.

Dijaki, ki zaključijo program mizar, so usposobljeni za samostojno, varno, gospodarno in kakovostno izdelavo izdelkov in opravljanje storitev na področju stavbnega in bivalnega pohištva, za sestavljanje in montažo mizarskih izdelkov, varno delo na lesnoobdelovalnih strojih, načrtovanje in gospodarno izvajanje individualne proizvodnje, organizacijo lastnega dela. 

Dodatne možnosti:
 • nadaljevanje izobraževanja v programu PTI lesarski tehnik na naši šoli
 •  sodelovanje v šolskih in mednarodnih projektih za pridobivanje dodatnih znanj 
 • izobraževanje in pridobitev znanja primarne predelave in razžagovanja hlodovine na šolski horizontalni tračni žagi