Prekvalifikacije bolničar – negovalec

NASLEDNJI TERMIN VPISA: 6. april 2020 ob 15. uri 

Prekvalifikacije so prvenstveno namenjene osebam, ki že imajo zaključeno katerokoli srednjo šolo (štiriletni ali triletni izobraževalni program) in bi radi pridobili poklic srednjega poklicnega izobraževanja bolničar – negovalec. Oblikovan je bil za zaposlene v socialno varstvenih zavodih, ki nimajo ustrezne izobrazbe, bi pa radi delali na delovnem mestu bolničar – negovalec.

K vpisu so vabljeni tudi tisti, ki nimajo končane srednje šole; se pa čas izobraževanja za take kandidate podaljša zaradi opravljanja predmetov splošnega predmetnika (slovenščina, tuji jezik, matematika, naravoslovje, družboslovje, umetnost).

Oblikovan je na podlagi izobraževalnih programov na način izobraževanja odraslih.

Kako poteka vpis?

Vsak kandidat je vpisan v razvid in z vpisom pridobi status izrednega dijaka. Na vpis kandidat prinese:

 • original in kopijo zadnjega razreda osnovne šole,
 • originale in kopije posameznih letnikov srednje šole,
 • original in kopijo spričevala o opravljeni poklicni maturi ali zaključnemu izpitu,
 • original in kopijo obvestila o uspehu na poklicni maturi ali zaključnemu izpitu,
 • original in kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • potrdilo o zaposlenosti (če ste zaposleni),
 • potrdilo o opravljenem usposabljanju varstva pri delu.

Nadaljnji koraki

Izredni dijak že pred vpisom dobi urnik predavanj. Po pregledu dokazil se kandidatu izdela osebni izobraževalni načrt, ki ga izredni dijak tudi prejme. Osebni izobraževalni načrt je dokument priznanih predmetov iz prejšnjih izobraževanj – zato je pomembno, da izredni dijak prinese dokazila o dosedanjem izobraževanju, kar bistveno zmanjša obseg predmetov, ki jih bo moral opraviti.

Predavanja

Urnik, ki ga prejmete pred vpisom je osnovni ”kompas” za izredne dijake. Urnik je oblikovan tako, da se izredni dijaki udeležujejo strokovnega dela predavanj trikrat tedensko, za izredne dijake, ki morajo pridobiti ocene iz splošnega dela predmetnika pa so predavanja razpisana še dodatno.

Predavanja za strokovni del so razpisana ob torkih in petkih popoldne (z začetkom ob 16. uri) in ob sobotah zjutraj (z začetkom ob 9. uri). Vsak dan predavanj je načrtovanih 5 ali 6 šolskih ur (po 45 minut).

Strokovni del predmetnika je v urniku razpisan v treh mesecih, kar pomeni, da lahko v treh mesecih obiščete vsa potrebna predavanja. Predavanja so prilagojena izrednim dijakom, kar pomeni, da je bistveni del kontaktnih ur svetovanje in konzultacije; še vedno pa je poglavitni del učenje in priprava na izpite posameznika doma. Ravno tako dobijo izredni dijaki pri vseh predmetih gradivo za učenje – učitelj ga razdeli pred začetkom posameznega predmeta. V primeru, da dijak potrebuje učbenike, z vpisom pridobi brezplačno uporabo šolske knjižnice.

Kaj lahko od izobraževanja pridobim?

 • Odrasle osebe si ne želijo hoditi v šolo leta in leta; raje opravijo obveznosti strnjeni obliki in v krajšem roku.
 • Odrasle zaposlene osebe imajo poleg izobraževanja še druge zadolžitve, katere bi vsakodnevno in dolgotrajno obiskovanje šole odložilo ali celo prekinilo.
 • Izredni dijaki/prekvalifikanti so velikokrat iz oddaljenih krajev – z manjšim številom prihodov se zmanjšajo tudi potni stroški, manj je usklajevanja izostankov iz dela z delodajalcem.
 • Izredni dijaki hitro pridobijo izobrazbo bolničar – negovalec, s tem pa tudi želeno delovno mesto.

Prednosti

 • Izobraževanje izvajajo učitelji zdravstva z dolgoletnimi izkušnjami iz prakse, kar bistveno pripomore h kakovosti izvedenih predavanj in vaj.
 • Izredni dijaki imajo na voljo brezplačno uporabo šolske knjižnice ter brezplačno uporabo eAsistenta, kjer lahko spremljajo urnike ter komunicirajo z učitelji.
 • Izobraževanje omogoča tudi brezplačne priprave na zaključni izpit v obdobju pred zaključnim izpitom v obsegu 13 ur.
 • Osebni pristop učiteljev, ki svetujejo tekom programa.

Kako se prijavim?

Pišite koordinatorju za prekvalifikante bolničar – negovalec, ki vam bo odgovoril na vsa zastavljena vprašanja.

 

Koordinator prekvalifikantov bolničar – negovalec

Dragan Babuder, dipl. zn., mag. vzg. in men. v zdr.

E: dragan.babuder@guest.arnes.si

T: 040 285 250