NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
 • končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
 • starost vsaj 23 let
 • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami)
Poklicne kompetence
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo po uskladitvi s koordinatorjem
 • sporazumeva se s sodelavci, z uporabniki in s strokovnimi službami
 • racionalno rabi energijo, material, sredstva in čas
 • varuje lastno zdravje, zdravje drugih in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvaja osebno oskrbo uporabnika
 • spodbuja vzpostavljanje in vzdrževanje uporabnikove socialne mreže
 • ukrepa v nepričakovanih situacijah in nudi ustrezno pomoč
 • nudi pomoč v gospodinjstvu
 • spodbuja zdrav način življenja
 • izvaja socialno oskrbo v skladu z veljavnimi standardi in po načelih socialnega varstva
Raven zahtevnosti dela (IV) Zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora.
Veljavnost certifikata NPK Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti 

Poklicni standard