Svet

Svet šole

Svet šole je najvišji organ šole. Njegovo delovanje je opredeljeno v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet šole sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, imenuje in razrešuje ravnatelja, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, en predstavnik lokalne skupnosti, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom dijaka. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno na tajnih volitvah, starši pa na svetu staršev. Za predsednika sveta člani izvolijo enega izmed članov.

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno. Svet je pri izvrševanju svojih nalog odgovoren za zakonitost svojega dela.

Svet SGLŠ Postojna sestavljajo:

 • predstavniki zaposlenih:
  • Gregor Češarek,
  • Tadeja Premrov,
  • Alenka Rutar,
  • Jovan Španić in
  • Miha Uhelj.
 • predstavniki staršev:
  • Jelka Kaluža in
  • Katarina Mihelčič.
 • predstavnika ustanovitelja:
  • Danijel Mislej in
  • Helena Primc Kalan.
 • predstavnik lokalne skupnosti:
  • Dragana Čolić.
 • predstavnika dijakov:
  • Hana Šalamon in
  • Darko Narić.

Predsednik sveta SGLŠ Postojna je Miha Uhelj.