Svet staršev

Svet staršev daje mnenje o letnem delovnem načrtu in šolskih pravilih, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo.

V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Predsednica sveta staršev SGLŠ Postojna je Katarina Mihelčič.