Usposabljanje

Pričetek programa usposabljanje za NPK socialna oskrbovalka na domu / socialni oskrbovalec na domu: 3.12.2018

 

V Srednji gozdarski in lesarski šoli (SGLŠ) Postojna izvajamo verificiran program usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

Verificiran program usposabljanja za NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu je namenjen vsem, ki bi bili radi usposobljeni za izvajanje pomoči na domu ali bi radi delali v zavodih, ki izvajajo socialno oskrbo na domu ali v socialno oskrbovalnih zavodih in seveda tistim, ki bi radi pridobili certifikat NPK socialni oskrbovalec na domu/socialna oskrbovalka na domu.

Verificiran program je sestavljen v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu/socialni oskrbovalka na domu. Program je verificirala Socialna zbornica Slovenije.

 

Zakaj postati socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu?

Znano dejstvo je, da se prebivalstvo tako v Sloveniji kot tudi v svetu stara, zato so potrebe in povpraševanje po pomoči na domu velike. Število ljudi, ki so nezmožni skrbeti zase ali si ne morejo privoščiti oskrbe v ustreznih ustanovah se posledično veča.

Starejša populacija se spopada z nizkimi pokojninami, zato veliko starejših ostaja doma.

Verificiran program je prilagojen oskrbi starejših ljudi, ki potrebujejo pomoč druge, za tovrstno pomoč usposobljene osebe.

 

Udeleženci verificiranega programa usposabljanja bodo:

 • znali izvajati osebno oskrbo uporabnika,
 • znali sodelovati s koordinatorjem pri pripravi načrta za posameznega uporabnika,
 • znali dokumentirati lastno delo,
 • spoznali pomen timskega dela,
 • znali uporabljati osebno varovalno opremo,
 • spoznali etična načela in jih znali uporabljati,
 • znali spodbujati uporabnika k socialni integraciji,
 • znali spodbujati uporabnika k samostojnosti,
 • znali prepoznati potrebe uporabnika,
 • poznali posebnosti komunikacije z gluhim, naglušnih, slepim in slabovidnim uporabnikom,
 • poznali posebnosti patronažne službe,
 • znali sodelovati s patronažno službo,
 • spoznali načine pomoči v gospodinjstvu,
 • pridobili znanja, kako ukrepati v nepričakovanih situacijah
 • znali nuditi ustrezno pomoč,
 • znali poklicati nujno medicinsko pomoč (NMP),
 • znali izvajati temeljne postopke oživljanja,
 • znali pravilno ravnati v primeru krvavitve zloma, zvina, izpaha,
 • znali varno in ekonomično ravnati z negovalnimi, gospodinjskimi in terapevtskimi pripomočki,
 • znali uporabljati invalidski voziček in druge ortopedske pripomočke,
 • vešči verbalne komunikacije.

 

Vpisni pogoji

 • Starost vsaj 23 let.
 • Končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje).
 • Verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami).

 

Termin usposabljanja

Usposabljanje se bo pričelo 3. 12. 2018.

Trajanje usposabljanja: 150 ur (sklep Komisije za izobraževanje in usposabljanje, dne 1. 3. 2016).

 

Predavatelji

Dragan Babuder, dipl. zn., mag vzg. in men. v zdr.

Izvajalec programa Dragan Babuder prihaja iz kliničnega okolja, kjer je dvajset let deloval na področju zdravstvene nege poškodovancev (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za travmatologijo, Enota intenzivne nege). V Ljubljani je zaključil Zdravstveno fakulteto na prvi bolonjski stopnji in študij nadaljeval na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu, kjer je pridobil akademski naziv magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu. Ves čas svoje kariere skrbi za razvoj stroke, sodeloval je na razvoju standardov in standardnih postopkov v kliničnem okolju, je avtor nekaj raziskav s področja ožjega in širšega področja zdravstvene nege. Redno objavlja članke v strokovnih revijah in zbornikih. Skrbi za razvoj zdravstvene nege na teoretičnem področju. Je verificiran svetovalec za področje socialne oskrbe na domu. Svoje znanje prenaša na bodoče zdravstvene delavce v zdravstveni negi tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

 

Sabina Špringar, dipl. m. s.

Izvajalka programa Sabina Špringar prihaja iz kliničnega okolja. Devet let je delala na področju zdravstvene nege poškodovancev (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za travmatologijo). Po zaključenem študiju na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani na prvi bolonjski stopnji je štiri mesece delala na področju zdravstvene nege otrok (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo). Na področju vzgoje in izobraževanja se ukvarja z zdravstveno nego psihiatričnega pacienta, etiko in komunikacijo in področjem nege in oskrbe pacienta.

 

Tina Šorc, univ. dipl. psih.

Izvajalka programa Tina Šorc je diplomirala na Filozofski fakulteti leta 2012 in že leta 2013 prevzela delo svetovalne delavke na področju osnovnošolcev. Kasneje se je usmerila na svetovalno delo srednješolcev in delovala na Šolskemu centru v Postojni. V šolskem letu 2014/15 je pričela s poučevanjem psihologije v SGLŠ Postojna. Poleg psihologije je strokovnjakinja za področje poslovnega komuniciranja in informatike. Ukvarjala se je s projekti mednarodne izmenjave dijakov Erasmus +. Na Šolskemu centru je bila koordinatorka dela izobraževanja odraslih.

 

Cena usposabljanja 778 €.

 

Prijava in informacije

Dragan Babuder, dipl. zn., mag vzg. in men. v zdr.

Svetovalec za področje socialne oskrbe na domu

E: dragan.babuder@guest.arnes.si

T: 040 285 250