VODA IN ŽIVLJENJE

Voda je sestavljena iz tako majhnih in preprosto grajenih molekul, vendar so tako pomembne, da brez njih ni življenja na našem planetu.
Zavedanje pomena te naravne dobrine je pogoj, da se ohrani življenje na Zemlji.

Cilji:
• Opredeliti vlogo in pomen vode:
– voda kot življenjski prostor,
– voda kot sestavina organizmov,
– voda kot medij in del metabolnih procesov v organizmih,
…..

• Opredeliti odgovornost ljudi do vodnih virov:
– poraba pitne vode se je v zadnjih 100 letih povečala za šestkrat,
– število prebivalstva narašča,
– naraščajo emisije nevarnih snovi v vode.

• Opredeliti odnos ljudi do vode kot naravne dobrine. Ljudje mislimo, da je narava veliko skladišče, iz katerega lahko jemljemo vse, kar potrebujemo. Po drugi strani pa vanjo zmečemo vse, kar nam je odslužilo. Voda je pogosto zbiralnik naših odpadkov.

• Določiti bioindikatorske organizme, ki kažejo na stopnjo onesnaženosti vode v naravnih vodnih ekosistemih. Poznamo živalske in rastlinske organizme, ki prenesejo določeno stopnjo onesnažene vode.

• Izpostaviti problem izginjanja avtohtonih vrst, pestrosti naravnih habitatov in zaščita le teh.