zdravstvena nega

Vrsta programa: SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Program:  ZDRAVSTVENA NEGA                    

Poklic:  tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege

Trajanje izobraževanja: 4 letnike

Tehnik zdravstvene nege sodeluje z drugimi strokovnjaki v zdravstveni obravnavi pacienta. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo izvaja zdravstveno nego v okviru svojih poklicnih aktivnosti. Temeljna odgovornost tehnika zdravstvene nege je strokovno in odgovorno izvajanje in sodelovanje v zdravstveni negi za zdrave, obolele, invalidne ter umirajoče posameznike v vseh starostnih obdobjih.

V ČASU IZOBRAŽEVANJA:

 • se usposobijo za izvajanje in/ali sodelovanje pri načrtovanju, pripravi in izvajanju aktivnosti v zdravstveni negi, socialni oskrbi in dolgotrajni oskrbi,
 • se usposobijo za ukrepanje v nepričakovanih in neželenih situacijah pri zdravstveni negi, socialni oskrbi in dolgotrajni oskrbi,
 • se usposobijo za vključevanje pacientovih/uporabnikovih bližnjih in/ali zanj pomembnih predstavnikov socialne mreže pri realizaciji načrtovanih aktivnosti v zdravstveni negi, socialni oskrbi in dolgotrajni oskrbi,
 • spodbujajo in usmerjajo samostojno izvajanje in ohranjanje temeljnih in podpornih življenjskih aktivnosti in dejavnosti vsakdanjega življenja pacienta/uporabnika,
 • se usposobijo za izpolnjevanje ali  sodelovanje pri urejanju dokumentacije s področja zdravstvene nege, socialne oskrbe in dolgotrajne oskrbe,
 • razvijejo sposobnost za med poklicno sodelovanje in komuniciranje s pacientom/uporabnikom in z vsemi vključenimi v procesu zdravstvene nege, socialne oskrbe in dolgotrajne oskrbe,
 • se zavedajo integracije potreb na področju zdravstvene nege, socialne oskrbe in dolgotrajne oskrbe,
 • racionalno uporabljajo in vzdržujejo materiale, opremo in pripomočke in druge vire za poklicno delo ter poskrbijo za ustreznost prostora za izvajanje zdravstvene nege, socialne oskrbe in dejavnosti vsakdanjega življenja,
 • si privzgojijo čut za delovanje skladno z načeli kakovosti in varnosti na področju zdravstvene nege, socialne oskrbe pacienta/uporabnika v vseh okoljih in vseh starostnih skupinah,
 • delujejo skladno z normativno ureditvijo in organizacijo, s strokovnimi smernicami, standardi in kodeksi etike, na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter dolgotrajne oskrbe,
 • upoštevajo predpise in standarde na področju varovanja osebnih in drugih občutljivih podatkov ter sodelujejo pri izpolnjevanju in ravnanju z občutljivo zdravstveno dokumentacijo in dokumentacijo socialne oskrbe,
 • razvijajo ustvarjalne lastnosti, strokovno znanje, spretnosti in profesionalno vedenje in odgovornost ter pri tem uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • se zavedajo pomena varovanja lastnega zdravja in okolja ter zagotavljanja varnosti vseh vključenih v zdravstveno-socialno obravnavo.

Po zaključku izobraževanja se tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege lahko zaposli:

 • v bolnišnici
 • v zdravstvenem domu
 • v socialnovarstvenih ustanovah
 • v reševalnih postajah

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Kandidat opravlja poklicno maturo iz 4 predmetov:

 • slovenščine
 • zdravstvene nege
 • tujega jezika ali matematike
 • storitev z zagovorom

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Možen je vpis na višješolske in univerzitetne študijske programe.

PREDMETNIK

V program ZDRAVSTVENE NEGE  SSI se lahko vpišejo:

 1. KANDIDATI Z ZAKLJUČENIM ALI NEPOPOLNO ZAKLJUČENIM SSI PROGRAMOM
 2. KANDIDATI Z ZAKLJUČENIM ALI NEPOPOLNO ZAKLJUČENIM GIMNAZIJSKIM PROGRAMOM
 3. KANDIDATI Z ZAKLJUČENIM OSNOVNOŠOLSKIM PROGRAMOM
 4. KANDIDATI Z ZAKLJUČENIM NPI

OBVESTILO O PREDVPISNEM POSTOPKU

EVIDENČNI OBRAZEC