Zdravstvena nega

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA

Ime izobraževalnega programa: zdravstvena nega
Vrsta izobraževalnega programa: srednje strokovno izobraževanje
Trajanje programa: 4 leta
Naziv poklicne izobrazbe: srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
Pridobljeni poklici: Izobraževalni program zdravstvena nega omogoča pridobitev:

 • srednje strokovne izobrazbe srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
Pogoji za vpis: zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
Predmetnik:
Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487
P2 Matematika obvezno 383
P3 Tuji jezik obvezno 417
P4 Umetnost obvezno 68
P5 Zgodovina obvezno 102
P6 Geografija izbirno 68
P7 Sociologija izbirno 68
P8 Psihologija obvezno 68
P9 Fizika obvezno 70
P10 Kemija obvezno 70
P11 Biologija obvezno 70
P12 Športna vzgoja obvezno 340
Skupaj A   2143
B – Strokovni moduli
M1 Zdravstvena nega obvezno 680
M2 Anatomija in fiziologija obvezno 170
M3 Varovanje zdravja obvezno 136
M4 Kakovost v zdravstveni negi obvezno 136
M5 Zdravstvena nega otroka in mladostnika obvezno 136
M6 Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti izbirno 238
M7 Paliativna zdravstvena nega izbirno 238
M8 Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti izbirno 238
M9 Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti izbirno 238
M10 Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti izbirno 238
Skupaj B   1496

Od tega za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk 714
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 304
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 352
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 596
Skupaj   4891
Kraj izvedbe strokovnih modulov:
 • teoretični del: v šoli, v specializiranih učilnicah
 • praktični del: v šoli, v specializiranih učilnicah, v zdravstveni ustanovi, ki jo izbere in določi šola
Odprti kurikul:
 • informatika in poslovno komuniciranje
 • strokovna terminologija
 • nega nog
 • reševalna dejavnost
 • farmakologija
 • duševno zdravje
Praktično usposabljanje z delom:

V izobraževalnem programu zdravstvena nega dijaki praktično usposabljanje z delom opravijo v zdravstveni ustanovi, ki jo izberejo sami ali s pomočjo šolskega mentorja.

Za pravilno izvedbo praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu poskrbi šola.

Posebnosti izvedbe programa v SGLŠ:
 • mednarodne izmenjave z drugimi strokovnimi šolami v tujini in ogled zdravstvenih šol in ustanov v tujini
 • sodelovanje na sejmih, delavnicah
 • ogledi zdravstvenih ustanov, sejmov in prireditev s področja zdravstva doma in v tujini
 • uporaba učbeniškega sklada
 • tekmovanja (državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol za priznanje Angele Boškin, tekmovanje za priznanje iz sladkorne bolezni, »Zdrav dih za navdih« ipd.)
 •  nudenje dodatne strokovne učne pomoči (DSP)
 • izvedba izpita prve pomoči, tečaja cestnoprometnih predpisov
Zaključek programa: Poklicna matura obsega:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 2. pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
 3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 4. storitev in zagovor.
Možnosti nadaljevanja programa:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo lahko dijaki nadaljujejo šolanje na vseh višjih šolah in vseh visokih strokovnih študijskih programih prve bolonjske stopnje. Veliko univerzitetnih študijih programov prve bolonjske stopnje in nekateri enoviti magistrski študijski programi druge bolonjske stopnje prav tako sprejemajo dijake, ki opravijo poklicno maturo, hkrati pa imajo opravljen tudi predmet na ravni splošne mature (za nekatere poteka priprava na naši šoli, ostale pa izvajamo v sodelovanju s sosednjimi šolami).

Dijaki, ki bi želeli neposredno opraviti splošno maturo, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj; dijaki, ki bi želeli spremeniti svoj poklic, pa se lahko vpišejo v poklicni tečaj. Oba tečaja trajata 1 leto.

VEČ

Možnosti zaposlitve: zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi starejših občanov, varstveno delovni centri